Korán

Text přeložen ze stránek: https://thereligionofpeace.com/pages/articles/quran-hate.aspx

Citace z Koránu použity z překladu Ivana Hrbka z roku 1972. Čísla v závorkách odkazují na kapitolu a verš. Pro označení Alláha je namísto Hrbkova překladu Bůh použit Alláh.


Propaguje Korán nenávist?

Co svatá kniha islámu opravdu říká o nemuslimech?

Úvod:
Proč to násilí?
Proč ta lhostejnost?

25. září 2002 vtrhla skupina ozbrojených islamistů v pakistánském Karáčí do kanceláří křesťanské
charity, přivázali sedm zaměstnanců k židlím a pak je brutálně zavraždili. Podle muslimského svědka: "Udělali to bez zaváhání. Během 15 minut oddělili křesťany a postarali se o jejich hroznou smrt."

Zavraždění nemuslimských humanitárních pracovníků zbožnými vyznavači islámu se děje běžně. I když to jinými muslimy obvykle není oslavováno, nevzbuzuje to ani žádné velké rozhořčení.

Zatímco zvěsti o znesvěcení Koránu nebo Mohamedových karikaturách vedou k smrtícím protestům, nepokojům, žhářství a podpalování symbolů, masová vražda nemuslimů nevzbuzuje žádné velké vášně. V jedenácti letech následujících po 11. září 2001 bylo spácháno skoro 20,000 smrtících islámských teroristických útoků, ale ani všechny dohromady nevyprovokovaly takovou úroveň rozhořčení, jako zmínka o Guantanámu nebo Abu Ghraib (americká věznice v Iráku).

Kritická absence morální perspektivy mate mnoho lidí západních zemí, zejména ty, jež se snaží sladit tuto realitu s politicky korektním názorem, že islám je stejný jako jiná náboženství. Židovsko-křesťanská tradice učí univerzální lásce a nesobeckosti...proto se očekává, že čím více budou muslimové zbožní, tím více budou mírumilovní a méně nebezpeční .... Za předpokladu, že islám je založen na stejných principech.

Nicméně skryta pod ujišťováním obhájců islámu o tom, že islám je o míru a toleranci, leží temnější realita, jež mnohem lépe vysvětluje násilí a hluboce zakořeněnou lhostejnost. Jednoduše, korán učí nadřazenost, nenávist a nepřátelství.

Zvažme, co definuje nenávist:

  • Vytváření rozdílu mezi vlastní skupinou a jinými skupinami.
  • Morální srovnávání založené na odlišnostech.
  • Snižování hodnoty či odlidštění druhé skupiny a nadřazenost skupiny vlastní.
  • Obhajování odlišných standardů zacházení k různým skupinám.
  • Vyzývání k násilí proti členům jiných skupin.

Bohužel, a to navzdory nejlepším záměrům spousty čestných muslimů, se korán kvalifikuje jako propagátor nenávisti ve všech těchto bodech.

Nejsvatější kniha islámu (která se z 61% věnuje nemuslimům, viz https://www.politicalislam.com/statistics-and-the-meaning-of-islam/ ) vytyčuje ostré hranice mezi muslimy (nejlepší lidé, 3:110) a nevěřícími (nejhorší stvoření, 98:6). Nešetří se chválou na ty první, zatímco druzí jsou těžce odsuzováni.

Daleko od učení všeobecné lásky, korán neustále hlásá méněcennost nemuslimů a dokonce je přirovnáná k hanebným zvířatům. Škodolibě zmiňuje Alláhovu nenávist k nim a temné plány na jejich věčné mučení. Muslimům je řečeno, že jsou určeni k ovládnutí nevěřících a je podporováno s nevěřícími krutě zacházet.

Islámský stát toto učení svaté knihy uvedl do praxe při obléhání restaurace v Bangladéši během ramadánu 2016. Ušetřili postící se muslimy, zatímco mučili a zabíjeli ty, kteří neuměli citovat z Koránu.

Muslimští učenci na Západě rádi používají při popisování kritiků islámu slovo "fanatik". Ale jen zřídka jsou tázáni na svůj vlastní pohled na korán. Co kniha, jež prý má být doslovným a věčným slovem Alláha, opravdu říká o nemuslimech?

Korán rozlišuje mezi muslimy a nemuslimy,

přičemž obě skupiny mají rozdílnou hodnotu

Korán jasně říká, že islám není učením o univerzálním společenství, ale o společenství věřících:

Věřící jsou si přece bratry (49:10)

Ne všichni lidé jsou si v islámu rovni. Otroci a hendikepovaní nejsou rovni zdravým svobodným mužům, například viz (16:75-76): A bůh uvádí podobenství o otroku závislém, jež sám nemůže nic, a o člověku svobodném, jemuž jsme uštědřili příděl překrásný obživy, z něhož on tajně i veřejně rozdává. Jsou si ti dva rovni? Chvála bohu nikoliv.... Korán zavádí takovou "rovnost", která stanoví různou hodnotu člověka dle různých záležitostí, například u odplaty za vraždu (2:178): Vám,
kteří věříte, jest předepsán zákon krevní msty za zabití: muž svobodný za muže svobodného, otrok za otroka, žena za ženu.
..).

Muslimové dále nejsou rovni nemuslimům:

Jsou si rovni ti, kdož vědí, s těmi, kdož nevědí? (39:09)

Cožpak jsou si rovni slepý a vidoucí či rovná se temnota světlu? (13:16)

A věřící otrokyně je věru lepší než modloslužebnice (2:221 hovořící o potenciální nevěstě)

Korán jasně říká muslimům, že jsou vyvoleným národem, zatímco lidé s jiným náboženstvím jsou hanebníci:

Vy jste národ nejlepší, jež kdy povstal mezi lidmi; vy přikazujete vhodné, zakazujete zavrženíhodné a věříte v Alláha. A kdyby uvěřili vlastníci Písma [křesťané a židé], bylo by to pro ně lepší; jsou sice mezi nimi věřící, avšak většina [v Hrbkově překladu nesprávně "mnozí"] z nich jsou hanebníci. (3:110)

Jak uvidíme později, Alláh odsuzuje nemuslimy do pekla čistě na základě toho, že v něj nevěří, zatímco věřící jsou po smrti odměňováni nejlepšími pozemskými statky, včetně dostatku jídla, vína a sexu (56:12-40).

Většina Koránu je věnována rozlišováním muslimů od nemumuslimů a napadáním těch druhých. Kromě jiného, nemuslimům jsou přány nemoce (2:10), jsou označováni za perverzní (2:99), hloupé (2:171) a podvádějící (3:73).

První sůra v Koránu je krátká modlitba, která je opakována věřícími muslimy každý den, a která končí těmito slovy:

Veď nás stezkou přímou, stezkou těch, jež zahrnuls milostí Svou, ne těch, na něž jsi rozhněván, ani těch, kdo v bludu jsou. (1:6-7)

Mohamed byl jednou tázán, zda se konec modlitby týká židů a křesťanů. Jeho odpověď byla "Koho jiného?" (Bukhari 56:662, Sahih Muslim 34:6448).

Jelikož sám Alláh dělá velké rozdíly mezi muslimy a nevěřícími, je přirozené, že by muslimové i ve svém běžném životě měli zavádět dvojí standard. Korán přikazuje muslimům být mezi sebou soucitní, ale k nevěřícím nemilosrdní:

Mohamed je posel Alláhův; a ti, kdož jsou s ním, strašní jsou proti nevěřícím, však laskaví mezi sebou...(48:29)

Arabské slovo užívané k popsání ideálního zacházení s nemuslimy (shin-dal-dal) je v Koránu použito na 25 místech k popsání toho, jak bolestivé peklo Alláh pro nevěřící připravil.

Islámské právo zakazuje, aby muslimská charita (ve formě povinné platby - zakat) byla využita pro potřeby nevěřících.

Allah má Muslimům přinést vítězství nad nevěřícími:

A Alláh nedá nevěřícím možnost zvítězit nad věřícími. (4:141)

Jedinou přijatelnou pozicí nemuslimů vůči muslimům je podrobení se islámské vládě:

Bojujte proti těm, kdož nevěří v Alláha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Alláh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma - dokud nedají poplatek [jizya] přímo vlastní rukou, jsouce poníženi. (9:29; Jizya je daň, kterou musí nemuslimové v islámským zemích platit svých muslimských pánům).

Muslimové jsou často kritizováni za arogantní chování k ostatním. Nyní víte, z čeho pramení.

Korán odlidšťuje nemuslimy a říká o nich, že jsou odpornými zvířaty

Ajatoláh Chomejní, který celý svůj život věnoval studiu islámu, řekl, že nemuslimové se řadí někde mezi výkaly a potem velblouda, který sežral nečisté jídlo. Není divu. Korán odlidšťuje nemuslimy a popisuje je jako zvířata a bestie.

A věru ti, jež jsou nevěřící z vlasníků Písma a z modloslužebníků, přijdou do ohně pekelného a
budou v něm nesmrtelní - a to jsou ti nejhorší ze všech stvoření! (
98:6)

Nejhoršími tvory před Alláhem jsou ti, kdo byli zatvrzele nevěřící a stále ještě nevěří. (8:55)

Verš 7:176 přirovnává nevěřící ke psům.

Verš 7:179 říká, že jsou zbloudilejší než dobytek.

Verš 9:28 říká, že nevěřící jsou nečistí.

Verš 6:111 říká, že jsou pošetilí.

Verš 5:60 dokonce říká, že Alláh učinil z židů opice a vepře. To se odráží i ve verších 7:166 a 2:65.

Dle hadísů (Bukhari 54:524) Mohamed věřil, že krysy jsou "zmutovaní židé" (potvrzeno
i Sahih Muslimem 7135 and 7136).

Veše 46:29-35 dokonce říká, že nevěřící lidé jsou horší než démoni, kteří v Mohameda věří.

Podle islámského práva mohou být nemuslimové majetkem muslimů, ale - v souladou s islámským pravidlem nadřazeností - by muslim být majetkem jiného muslima být neměl (pokud nekonvertuje k islámu jako otrok). Ani křesťané a židé nejsou úplně považováni za lidi, protože náhrada za jejich zabití činí jednu třetinu toho, co náhrada za neúmyslné zabití muslima.

Dle Koránu Alláh nevěřící nemiluje

Křesťanství učí, že bůh miluje všechny lidí, ale nenávidí hřích. Korán toto nikde neříká. Naopak, přímo sděluje, že Alláh nemiluje ty, jež v něho nevěří:

A On nemiluje nevěřící. (30:45)

Allah miluje jen ty, kteří následují Mohameda (přinejmenším dle Mohameda, který tato prohlášení dodal):

Rci: "Poslouchejte Alláha a posla Jeho". Jestliže se obrátíte zády...Alláh věru nemá rád nevěřící. (3:32)

Na rozdíl od boha, jež miluje hříšníky, ačkoliv nenávidí hřích, hněv Alláha se obrací přímo na jednotlivce:

Bůh věru nemiluje žádného zrádce nevěřícího. (22:38)

Verše 11:118-119 říkají, že Alláh nevěnuje svůj soucit každému. Proto se rozhodl nevést správnou cestou všechny lidi:

A Alláhu patří určení cesty, z níž někteří se odchylují; a kdyby chtěl, cestou správnou by vás vedl všechny. (16:9)

Dokonce řekl ďáblovi, aby vedl nevěřící ke zkáze:

Sváděj tedy hlasem svým ty z nich, které můžeš... (17:64)

Všem, které Alláh nemiluje, náleží věčné mučení včetně věčného pálení:

Věru ty, kteří neuvěřili v Naše znamení, My v ohni sežehneme, a kdykoliv vyschnou kůže jejich, vyměníme je za jiné, aby tak trestu okusili. A Alláh zajisté je mocný, moudrý. (4:56)

"Allah je nepřítelem nevěřících" (2:98) a, jak uvidíme, nenávidí je natolik, že je dokonce vede do hříchu a zabraňuje jim, aby v něj věřili a vyhnuli se tak zlému osudu.

Dle Koránu jsou nemuslimové odsouzeni k věčnému utrpení v pekle

Korán nikde neříká, že Alláh miluje ty, kteří nevěří v Mohameda. Obsahuje naopak přes 400 veršů popisujících utrpení přichystané pro lidi jiných vyznání (nebo bez vyznání):

Kdo touží po jiném náboženství než po islámu, nebude to od něho přijato a v životě budoucím bude mezi těmi, kdož ztrátu utrpí. (3:85)

Hodnota nemuslimů spočívá v tom, že jsou palivem pro oheň v pekle:

V ten den nebudou nevěřícím majetky ani děti jejich proti Alláhovi nic platny a stanou se palivem pro oheň pekelný. (3:10 Shakir: "dříví pekla")

Zatímco budou hořet, budou mučeni na příkaz Alláha jeho anděly:

Vy, kteří věříte! Střezte sebe i své rodiny před ohněm, jehož palivem budou lidé i kamení. Na něj dohlížejí andělé přísní a silní, kteří se neodváží neuposlechnout Alláha v ničem, co jim přikázal, a vykonají vše, co jim bylo poručeno." (66:6)

Nezáleží na tom, kolik dobra nevěřící vykonali, protože pro Alláha neznamenají nic:

Činy těch, kdož v Pána svého nevěří, se popelu podobají, nad nímž se vítr rozpoutal v den bouřlivý. A oni nemají moc nad ničím z toho, co si vysloužili - a to je věru bloudění daleké. (14:18)

Rci: "Mám vás zpravit o těch, kdož největší ztrátu ve skutcích svých utrpěli, o těch, jejichž úsilí v životě pozemském zbloudilo, ač se domnívají, že dobré činili? To jsou ti, kdož neuvěřili v Pána svého znamení a v setkání s Ním. Marné byly jejich skutky a nebudou u Nás nic vážit v den zmrtvýchvstání. Toto odměnou bude jejich: peklo za to, že neuvěřili a že se posmívali znamením i poslům Mým." (18:103-106)

Mohamed svým lidem řekl, že kdokoliv jej odmítá uznat jako proroka, půjde do pekla:

Ti, kdož nevěří v Alláha a posly Jeho a chtějí oddělit Alláho od poslů jeho, říkají: "Věříme v jednu část a v jinou nevěříme." A chtěli by se ubírat cestou mezi tím. A takoví jsou vpravdě nevěřící! A pro nevěřící jsme připravili tresty ponižující. Těm však, kdo věří v Alláha a posly jeho, a nedělají mezi nimi rozdíl žádný, těm dáme odměny jejich - A Alláh je odpouštějící, slitovný. (4:150-152)

V křesťanství je posmrtná odplata přímo navázána na hříchy a špatnosti. Je zde poměrně málo
řečeno o peklu a důraz je kladen na osobní trest za sobeckost a krutost. V islámu je peklo trestem za prostou nevíru v Mohamedovy osobní proklamace o tom, že je prorokem. V kontrastu s Biblí, Korán hovoří o pekle každý dvanáctý verš a detailech popisuje Alláhův hněv na nevěřící:

Toto jsou dvě skupiny nepřátelské, které se spolu přou ohledně Pána svého; těm, kdož neuvěřili, střižen bude šat z ohně a hlavy jejich budou polévány vodou vroucí, jež rozleptá vše, co
v břichách jejich je, i kůži jejich, a pro ně jsou připraveny důtky železné. A kdykoliv budou odtamtud chtít odejít kvůli utrpení, budou tam vráceni a bude jim řečeno: "Okuste trestu spalujícícho!" (
22:19-22)

Nikdo by takto nikoho nemučil, pokud by jej nebyl intenzivně nenáviděl. A tato Alláhova intenzivní averze k nevěřícím ovlivňuje vztah muslimů k lidem mimo jejich konfesi. Nadřazenost muslimů je potvrzena barvitými výjevy na mnoha místech Koránu - muslimové jsou odměňováni veškerým komfortem v nebi, zatímco nevěřící jsou hrozivě mučeni. (srovnej např. se Sůrou 56:12).

Sám Alláh brání nemuslimům v pochopení

Nedávalo by smysl, kdyby Alláh dal lidem, které nenávidí, možnost vyhnout se jeho hněvu. Korán říká, že Alláh záměrně klade do cesty nevěřícícím překážky, aby nepoznali pravdu. Kdyby Alláh chtěl, poskytl by vedení všem duším:

Kdybychom chtěli, dali bychom duši každé vedení správné... (32:13)

Ale místo toho pokrývá jejich srdce clonou a uši ucpává hluchotou:

A srdce jejich jsme pokryli clonou, aby mu nerozuměli, a uši jsme ucpali hluchotou. A i kdybys je k cestě správné vyzval, přece ji nikdy následovat nebudou. (18:57) - Dále také 17:46 & 45:23

Alláh dokonce používá řetezy a překážky, aby zabránil nevěřícím uvěřit:

A uskutečnilo se již slovo Naše nad většinou z nich - však nevěří oni. A vložili jsme na šíje jejch řetězy až k bradám sahající, takže hlavy zvednuty mají, a před ně i za ně jsme přehradu umístili a přikryli jsme je, takže nevidí. A je pro ně jedno, zda varuješ je či nikoliv - beztak neuvěří. (36:7-10)

Ze stejných důvodů Alláh naplňuje srdce nevěřících pochybnostmi:

Když není duši žádné dáno, aby uvěřila jinak než ze svolení Alláha, a když On uvaluje hněv (pozn. v anglickém překladu "pochybnosti") Svůj na ty, kteří rozum nemají. (10:100)

Alláh sám způsobuje, že nemuslimové hřeší

Nestačí, že Alláh zabraňuje nevěřícím poznat pravdu (což je dostačující pro jejich odsouzení do pekla). Korán navíc říká, že nenávistný Alláh způsobuje ty samé hříchy, za které je následně trestá:

Kdyby Alláh chtěl, byl by vás národem jediným učinil, avšak On dává zbloudit, komu chce, a uvádí na správnou cestu, koho chce; a na skutky své zajisté tázáni budete. (16:93)

Ačkoliv satan pokouší muslimy, je to Alláh, který dává bloudit nevěřícím.

...a komu dal Alláh zbloudit, tomu ty cestu nenajdeš! (4:143, dále též 4:88 a 74:31)

Alláh posílá lidi, které nenávidí, bloudit záměrně:

...a jemuž Alláh dal vědomě zbloudit a zapečetil sluch i srdce jeho rouškou? Kdo povede jej kromě Alláha správnou cestou? Což se nevzpamatují? (45:23)

Alláh dokonce posílá démony, aby naváděli nevěřící ke spáchání dalších špatností (které proti nim následně může použít):

Což nevidíš, že jsme vyslali satany proti nevěřícím, aby je ponoukali ke špatnostem? (19:83)

Dle verše 3:54, Alláh strojí lest proti nevěřícím. Na jiném místě Korán vysvětluje, že Alláh manipuluje nevěřící do chování, jež považují za dobré, zatímco ve skutečnosti je špatné a pouze si jím zhoršují své věčné zatracení:

Těm však, kdož v onen svět nepatří, jsme zkrášlili jejich konání, takže jen slepě tápají.(27:4) (Dále
též
39:23, 6:39, 35:8, 13:27 & 14:4)

Alláh najímá satana, aby obelhával nevěřící a ti si mysleli, že konají dobro:

Však srdce jejich se zatvrdila a satan jim zkrášlil skutky jejich. (6:43)

Vtip je v tom, že nemuslimové budou v soudný den protestovat, že dělali všechno tak, jak považovali za správné - ale stejně budou posláni do pekla:

A pak se zdají na milost: "Nic zlého jsme neprovedli!" Ba naopak, však Alláh dobře zná, co jste činili. Vejděte do bran pekla, nesmrtelní v něm budete! (16:28-29)

Dle Koránu by si muslimové neměli přátelit s nemuslimy

S ohledem na to, že Alláh nenávidí nemuslimy tolik, že jim brání poznat pravdu, nechává je bloudit a pak je odsuzuje k věčnému utrpení za jejich nevíru, bylo by s podivem, kdyby chtěl po muslimech, aby se k nemuslimům chovali stejně jako ke svým bratrům ve víře.

Korán říká, že žádný pravý muslim nemůže milovat někoho, kdo odmítá islám, i kdyby to byl člen rodiny:

Nenalezneš žádné lidi, věřící v Alláha a v den poslední, přátelit se s těmi, kdož se protiví Alláhu a poslu Jeho, byť by to byli otcové jejich či synové jejich anebo bratři jejich či rod jejich. (58:22)

V Koránu je přinejmenším devět veršů varujících muslimy před přátelstvím s nemuslimy:

Vy, kteří věříte! Neberte si nevěřící za přátele místo věřících! Chcete snad proti sobě dát Alláhovi oprávnění zjevné? (4:144)

Navíc, každý, kdo se spřátelí s nemuslimem, může být obviněn z toho, že je sám nevěřící:

Vy, kteří věříte! Neberte si židy a křesťany jako přátele, neboť oni jsou si přáteli jedni druhým. Kdokoliv z vás se s nimi spřátelí, ten se stane jedním z nich a Alláhvěru nepovede lid nespravedlivý. (5:51)

Všimněte si, že křesťané jsou dle Koránu zahrnuti mezi nevěřící:

Věru jsou nevěřící ti, kdož říkají: "Zajisté je Bohem Mesiáš, syn Mariin!" (5:17)

Mohamed řekl, že nevěřící mohou vypadat neškodně a přátelsky, ale ve skutečnosti jsou nečestní a mají špatné úmysly:

Vy, kteří věříte! Neberte si jako důvěrníky nikoho kromě lidí z vás! Nevěřící neopominou vám škodit a přáli by si, abyste upadli do nesnází. A již se stala nenávist jejich zjevnou v jejich ústech, však to, co skrývají v hrudi jejich, je ještě horší. (3:118)

A nevěřící jsou vskutku pro vás nepřáteli zjevnými. (4:101)

Tito lidé věru strojí úklad. (86:15)

Lidé mimo islám jsou pomocníci zla proti Alláhovi:

...a nevěřící je proti Pánu svému satanovým pomocníkem. (25:55)

Dle Koránu bude "nepřátelství a nenávist" existovat mezi muslimy a nemuslimy "navěky" dokud ti druzí "neuvěří v Alláha jediného" (60:4)

Namísto přátelství s nemuslimy Korán podporuje nepřátelství. Muslimům je přikázáno bojovat proti nemuslimům:

Vy, kteří věříte! Bojujte proti těm z nevěřících, kteří jsou poblíže! Nechť ve vás naleznou tvrdost a vězte, že Alláh je na straně bohabojných! (9:123)

Korán říká muslimům, že se budou věčně nemuslimům posmívat (83:34) a vysmívat se i jejich utrpení v pekle:

A zavolají obyvatelé ráje na obyvatele ohně: "My shledali jsme, že to co Alláhem naším bylo slíbeno, je pravda. Zdaž i vy jste shledali slib Pána Vašeho pravdivým?" A odpovědí: Ano!" A tehdy zavolá hlasatel mezi nimi: "Nechť Alláh prokleje nespravedlivé, ty kdož odvraceli jiné
od cesty Alláhovi, přáli si ji pokřivit a nevěřili v život posmrtný!" (
7:44) - Mohamed s tím sám začal vysmíváním se mrtvým nepřátelům v bitvě u Badru (Ibn Ishaq 454)

Člověk se asi nespřátelí s někým, z jehož utrpení by se měl později těšit. A nedává ani smysl, aby se muslimové přátelili s těmi, jež Korán označuje za "nepřátele Alláha" na základě jejich nevíry.

Dle Koránu jsou jiná náboženství prokletá

Budhisté napadáni v Thajsku, židé v Izraeli, křesťané v Indonésii, hinduisté v Indii... Proč je islám ve válce se všemi hlavními světovými náboženstvími, zatímco tyto spolu navzájem neválčí? Jedním z důvodu je, že Korán specificky zmiňuje podřadnost jiných náboženství (viz verš 48:28 A On je ten, jenž vyslal posla Svého se správným vedením a s náboženstvím pravdivým, aby mu dal zvítězit nad každým jiným náboženstvím), a že Alláh nemuslimy nenávidí.

Ačkoli sami věřící muslimové jsou často rozzlobeni, když někdo urazí jejich víru, Korán říká o židech a křesťanech toto:

A říkají židé: "Ujzar je syn Boží! A říkají křesťané: "Mesiáš je syn Boží!". A taková je řeč, již ústy svými pronášejí, a napodobují tak řeč oněch, kdož před nimi byli nevěřící. Nechť Alláh proti nim bojuje! Do jaké lži upadli! (9:30) (dále též Bukhari 8:427, jednouz posledních věcí, které Mohamed řekl na smrtelné posteli, bylo: "Nechť Alláh prokleje židy a křesťany.")

Korán specificky hovoří o křesťanech, židech, polyteistech (hinduistech) a ateistech: Křesťané jsou nevěřící (98:5-6, 5:17, 5:73), kteří si vymysleli lži o souputnících Alláha (svatá trojice) (10:68-69). Lhaní o Alláhovi je nejhorší hřích (7:37, 29:68) a kvůli tomu jsou křesťané odsouzeni do pekla (10:70). Ačkoliv jeden verš (starší verš z Medíny) říká, že správní křesťané půjdou do nebe, je zrušen novějším veršem dle kterého musí křesťané přestat být křesťany (tj. zamítnou svatou
trojici) nebo věčně trpět v pekle za svou víry (5:72-73).

Židé jsou také Alláhem prokleti (5:13) v jednomz posledním "zjevení". Korán ujišťuje muslimy, že židé jsou zlí (4:160-162) - tak zlí, že dokonce dokázali nemožné (18:27) a pozměnili slovo Alláha (2:75). Židé "naslouchají lžím" a "pohlcují to, co neprávem získali" (5:42); jsou největšími nepřáteli muslimů (5:82).Korán věřící ujišťuje, že židé a křesťané "mají v srdcích chorobu" (5:52). Alláh se dokonce pyšní, že je nechal zapomenout (5:14).

Pouze židé a křesťané, kteří se podřídí islámu a platí Jizyu (speciální daň) jsou chráněni (9:29 & Ibn Ishaq 956).

Hinduisté jsou polyteisté. Ačkoliv Mohamed žádného hinduistu neznal (a zjevně ani Alláh), Korán i tak pokládá základy pro tisíciletou etnickou čistku proti hinduistům, která si vyžádala desítky milionů nevinných lidí. V islámu jsou polyteisté horší než jiná náboženství. Ti jež uctívají modly (29:17) shoří v pekle. I víra v jiné božské bytosti mimo Alláha je neodpustitelný zločin (4:48, 40:12).

Ateisté nevěří v boha, což je ještě horší než věřit v nesprávného (Mohamed a jeho nástupci odsuzovali ateisty k smrti - Bukhari 84:57). I pouhé zpochybňování existence Alláha je prý vyjádřením pýchy (25:21), navzdory tomu, že muslimský narcisismus je Koránem podporován.

Mohamed vždy na šťouravé otázky odpovídal tazateli, že půjde do pekla, pokud v něj nevěří (36:49-64). Korán muslimy odrazuje od kladení otázek (5:101-102).

Muslimové, jež opustí náboženství, jsou "hanebníci" (3:82). Zvrhlí stejně jako ti, kteří popírají Alláha (40:63), nebo nevěří v Mohameda (2:99). Svoboda vyznání v islámu neexistuje. Mohamed odpadlíkům předepsal trest smrti (Bukhari 52:260).

Zatímco současní obhájci muslimů často hovoří o "dialogu" (ve smyslu jednostranné dohody, že vám mohou vysvětlovat islám, zatímco budete poslouchat), Korán hovoří o džihádu:

Neposlouchej nevěřící, ale pusť se jím proti nim do boje úporného (džihád). (25:52)

K čemu by bylo naslouchat nemuslimům...či s nimi dokonce diskutovat? Alláh již zapečetil jejich srdce a odsoudil je do pekla:

Však věru je lhostejno pro nevěřící, zda napomínáš je, či nikoliv - stejně neuvěří! Alláh srdce jejich i sluch jejich zapečetil a přes oči jejich clonu položil a pro ně je určen trest hrozný. (2:6)

Pro ty jež se diví proč vůbec Alláh nevěřící stvořil když je jejich osud peklo - Mohamed řekl, že jejich účelem (přinejmenším křesťanů a židů) je, aby zaplnili peklo a muslimové tam pak trpět nemuseli (Sahih Muslim 6666).

Dle Koránu by lidé jiných náboženství měli být násilně potrestáni

již na tomto světě

Sám Alláh bojuje proti nevěřícím (9:30). Proč by tedy muslimové neměli v jeho jménu také bojovat (4:76)? Přibližně 19% Koránu je věnováno násilnému boji a podmaňování nemuslimů:

Připravte tedy proti nim všechno, co schopni jste postavit ze síly a oddílů jezdeckých, abyste zastrašili nepřátele Alláha i nepřátele své i jiné mimo ně, které ještě neznáte, ale které Alláh dobře zná. (8:60)

Proroku, bojuj (džihád) usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď k nim přísný! Jejich útočištěm bude peklo - jak hnusný je to cíl konečný! (66:9, dále též 9:73)

Muslimové mají dostat odměny v tomto životě i v příštím (4:134). Dává tedy smysl, aby nevěřící byli
potrestáni také i v tomto životě:

...Těm, kdož neuvěřili, byly úklady jejich zkrášleny a oni byli z cesty svedeni...Pro ně je určen trest v životě pozemském; avšak trest v životě budoucím bude ještě horší...(13:33-34)

Přinejmenším na dvou místech v Koránu je násilná smrt nemuslima brána za Alláhův trest za nevíru (2:191, 9:26), "taková je odměna nevěřících". Verš 3:56 stroze deklaruje, že "ti, kdož neuvěřili" budou potrestáni "trestem přísným na tomto i onom světě " (Mohamed a jeho společníci na
sebe vzali závazek toto splnit).Korán říká muslimům, že Alláh po nich žádá, aby násilně napadali ostatní:

Bojujte tedy proti nim a Alláh je vašima rukama potrestá a zahanbí... (9:14)

Verš 4:102 říká, že Alláh připravil pro nevěřící trest zahanbující. V příbězíchz Mohamedova života jsou jen malé rozdíly mezi násilnou odplatou z rukou Alláha a násilnou odplatou z rukou věřících muslimů.Alláh by mohl nevěřící zlikvidovat sám, ale učinil to testem pro muslimy, jež má prokázat sílu jejich víry:

"Kdyby Alláh chtěl, pomohl by si sám proti nim, však nečiní tak proto, aby vás jedny druhými podrobil zkoušce. A Alláh nedopustí, aby se ztratily skutky těch, kdož byli zabiti na cestě
Alláhově." (
47:4)

Dle jedné z nejnásilnějších kapitol Koránu je Mohamed pověřen, aby islám "zvítězil nad všemi náboženstvími jinými" (9:33).

Jak už bylo zmíněno, verš 8:55 přirovnává nevěřící k nejhorším tvorům. Tato pasáž téma dále rozvádí a vyzývá muslimy, aby je zastrašovali:

Jestliže se s nimi střetneš ve válce, zastraš pak jimi ty, kdož přijdou po nich - snad se vzpamatují." (8:57).

Nakonec se všichni v nebi a na Zemi pokloní před Alláhem, dobrovolně nebo z donucení:

A sklání se před Alláhem vše, co na nebesích i na zemi je, dobrovolně či nuceně, ...... (13:15)

Muslimům je řečeno, že Alláh "miluje ty, kdož bojují na cestě Jeho" aby islám "zvítězil nad všemi náboženstvími, i když se  to protiví modloslužebníkům" (61:4-11).

Ti, jež se budou islámu bránit, budou patřit k nejopovrhovanějším (pozn. v anglickém překladu "budou poníženi"):

Ti jež se protiví Alláhu a poslu jeho, ti budou věru patřit k nejopovrhovanějším. (58:20 - kontextem
pro tento verš je vyhnání židovských kmenů z Medíny a zabavení jejich majetku, půdy a dětí Mohamedem).

Proti nemuslimů se má bojovat dokud náboženství nebude pouze Alláhovo:

Bojujte tedy proti nim, aby už nebylo pokušení k odpadlictví a aby všechno náboženství bylo jen Alláhovo...(8:39 - tento verš byl zjeven po bitvě u Badru, kterou Mohamed vyprovokoval. Verš 2:193 v podstatě říká to samé a byl zjeven v době, kdy muslimům nehrozil fyzický útok).

Ti jež mají "nemocná srdce" - což dle 5:52 zahrnuje křesťany a židy - "prokleti budou, kdekoliv se octnou a budou zajati a bezohledně zabiti" (33:61) spolu s pokrytci (tj. muslimy, kteří nejsou považováni za pravé muslimy kvůli jejich vztahům s nevěřícími nebo neochotu účastnit se džihádu).

Muslimové mají proti nemuslimům zasahovat, vyvíjet na ně tlak a trestat je:

Což nevidí, jak pronikáme do země a na krajích ji ubíráme? (13:41 - dále též 21:44)

...postupně zkázu k nim přivedu, aniž místo odkud přišla tušit budou. (68:44)

A učinil vás dědici jejich země, obydlí, majetků i jedné země, na niž jste dosud nevkročili. (33:27, dále též 53:392)

Alláh dal Muslimům právo na dominanci na zemi:

Alláh přislíbil těm z vás, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, že z nich učiní nástupce na zemi, tak jako již učinil nástupci ty, kdož byli před nimi. A přislíbil jim, že upevní pro ně náboženství jejich.... (24:55)

(Mohamedovi společníci pokračovali v naplňování tohoto proroctví agresivní vojenskou agresí, jež po sobě zanechala padlé od Španělska do Indie).

Alláh poskytuje muslimům návod jak zacházet s nevěřícími, kteří neakceptují vládu islámu:

A hle, Alláh vnukl andělům: "Jsem s vámi, podpořte tedy ty, kdož uvěřili! Já vrhnu do srdcí těch, kdož nevěří, hrůzu a vy bijte je po šíjích a bijte je po všech prstech!" A toto je za to, že vzpouzeli se Alláhu a poslu Jeho. A ten kdo se vzpouzí Alláhu a poslu Jeho...Alláh je strašný ve svém
trestání. (
8:12-13)

Poražení nemuslimů by mělo být pro pravé věřící jednoduché, protože jsou jim nadřazeni inteligencí a pochopením:

Proroku, povzbuzuj věřící k boji! Bude-li mezi vámi dvacet vytrvalých mužů, porazí dvě stě, bude-li jich mezi vámi sto, porazí tisíc nevěřících, neboť to (nevěřící) jsou lidé nechápaví. (8:65)

Další násilné verše jsou zde: https://thereligionofpeace.com/pages/quran/violence.aspx.

Pamatujte, že Korán nikde neříká, že jsou si všichni lidé rovni. To dokonce platí i pro muslimy hodnocené dle jejich agresivity vůči nevěřícím. Ti jež zabijí či jsou zabiti pro islám dělají
Alláhovi největší radost:

Nejsou si rovni ti věřící, kteří zůstali sedět doma... s těmi kdož usilovně bojují na stezce Alláhově majetkem svým i osobami svými. (4:95)

Závěr

Násilí, agrese a nezájem k lidskému utrpení vinoucí se muslimskou historií i jejich současným postojem k nemuslimům vychází z poselství Koránu - poselství nadřazenosti a arogance.

V dnešním světě se muslimská nadřazenost projevuje postihy a diskriminací nemuslimů v muslimských většinových společnostech a současně i nezačleňováním, neustálými požadavky a nepokoji muslimských menšin v nemuslimských společnostech. Ze zjevných důvodů je jen málo muslimů znepokojeno tímto dvojím standardem, ve kterém muslimové dle toho jak jsou
aktuálně silní, buď hrají oběti, nebo postihují druhé.

Islám je ideologie o nadřazenosti, ve které hrají nevěřící roli poddaných. Proti těm, kteří vzdorují islámu, mají muslimové bojovat, dokud nebudou zabiti či podmaněni a donuceni přiznat své podřízení konverzí k islámu nebo placením daně z hlavy a akceptací podřízenosti svého náboženství islámu.

Na světě není jiného náboženství, které by tak ostře oddělovalo vlastní věřící od jiných lidí a věnovalo tolik svatých textů odsuzování a odlidšťování těch, kteří si jen zvolili jinou víru.

Duální přístup v islámu hodně vysvětluje islámský terorismus i obecný nezájem muslimské komunity vůči násilí - i zvláštní ochotu tolerovat vlastní podřízenost tureckým či arabským tyranům,
jako třeba Saddámu Husseinovi, zatímco se násilně stavět proti svým židovským sousedům.

Obhájci islámu mají pravdu v tom, že islám učí lásce a slušnosti, ale zapomínají dodat, že to platí pro chování v rámci muslimské komunity. Loajalita k vlastní skupině se cení nade vše, zatímco empatie k nevěřícím je přinejmenším pouhou volbou - a někdy je od ní přímo odrazováno.

Jestliže jde o "nedorozumění" moderních "radikálů", pak tuto chybu dělal i samotný zakladatel islámu. Za časů Mohameda byli lidé hovořící proti novému náboženství a jeho samozvanému prorokovi zabíjeni. Stejně tak židé z Qurayza byli obklíčeni a popraveni Mohamedem aniž by s ním bojovali. Mohamed tak ukázal, že protože na životě nemuslimů tolik nezáleží, fyzický útok na muslimy není obhájení takové vraždy nutný.

Korán splňuje všechny charakteristiky nenávistného projevu. Nejen, že nabádá k nepřátelství a přehlížení jiných, ale propaguje nadřazenosti islámu a to i násilnými prostředky.

Ve svých pozdním letech Mohamed organizoval vojenské kampaně s cílem podmanit si jiné kmeny a náboženské skupiny, "přizváním" je k islámu pod hrozbou meče a donucováním k placení výkupného. Inicioval agresivní vojenský útok, který vedl k válkám proti všem pěti hlavním
světovým náboženstvím v pouhých několika prvních dekádách po jeho smrti.

Islám obsahuje jednoznačnou podřazenost nemuslimů učením, že zatímco muslim může být potrestán smrtí za zabití muslima (Bukhari 83:17), žádný muslim nemůže být potrestán smrtí za zabití nemuslima (Bukhari 83:50, 3:111 - Mohamed: "Žádný muslim nesmí bát zabit za zabití káfira (nevěřícího)"). Korán určuje hodnotu člověka na základě víry a pohlaví, což je v přímém rozporu se západním pojetím, dle jehož ideálu se takovéto rozlišování neprovádí.

Existují obhájci islámu, kteří drsnou rétoriku popírají kreativními interpretacemi, překrucováním a popíráním, ale jejich slova jsou skoro vždy motivována obavou o image islámu a ne o oběti islámu, přinejmenším ne se stejným důrazem.

Existují samozřejmě výjimeční muslimové, kteří nesouhlasí s nadřazeností islámu a upřímně podporují sekularismus a respekt ke všem lidem. Někteří z nich dokonce nachází verše či jejich části, které tyto názory podporují. Nicméně Korán jako celek je pro ně představuje velkou výzvu, jelikož explicitně učí oddělování a podřízený status nemuslimů.